[MSSQL][Database Log] – Đọc log server và chuẩn đoán lỗi


Chào các bạn,

Khi làm DBA buộc các bạn phải xem Database Log thường xuyên. Việc kiểm tra Database log thường xuyên giúp bạn chuẩn đóa, ngăn ngừa và khắc phục lỗi Database trong hiện tại và tương lai.

Vì vậy đọc và chuẩn đoán database log để tìm ra nguyên nhân lỗi cũng là một nghệ thuật. Tùy thuộc vào kiến thức, khả năng phân tích, kinh nghiệm và sự nghiên cứu cá nhân của mỗi quản trị viên.

2015-04-16_223809

Thường thì có hai loại thông tin SQL Server ghi vào Server Log

1. Dạng thông báo, cảnh báo bình thường

– Trong quá trình hoạt động của Database Engine, hệ thống sẽ tự động ghi log vào SQL Server Log Manager, bạn thường thấy các log này với chữ cuối là “This is an informational message only; no user action is required.” Những dạng thông báo như vậy DBA không cần quan tâm đến nhiều.

2015-04-16_225032

2. Dạng thông báo lỗi 

– Dạng này xuất hiện khi database engine bị lỗi trầm trọng, phần cứng bị lỗi, lỗi đường truyền mạng, lỗi không start up được database, các lỗi “Fata” v.v.v

– Các lỗi này thường có format thông tin như : Msg XXXX, Level YY, State Z, Line K

Msg 1105, Level 17, State 2, Line 1
Could not allocate space for object ‘tblNewJobFuncRght_tmpxxx_01’
in database ‘AAAA’ because the ‘PRIMARY’ filegroup is full.

Một số trường hợp Database Engine không thể ghi log lỗi vào Server Log. Người DBA phải vào xem và phân tích trong Windows Event Logs

Ví dụ: Tôi stop service của Database Engine, sau đó khởi động lại không được toàn báo lỗi gì đâu… tôi có thể vào Windows Event  xem. Thường thì SQL Server bị chiếm port nên không start được…

2015-04-16_230056

Kết luận:

– SQL Server cũng chỉ là phần mềm do con người tạo nên, dĩ nhiên có rất nhiều lỗi do hệ thống bị bug hay do khách quan. Việc tìm và debug lỗi trong quản trị cơ sở dữ liệu đòi hỏi bạn phải có khả năng nghiên cứu tổng quát nhiều thứ, về mạng, lập trình và cả tiếng Anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s