[SAP PI] – file standard


Chào các bạn,

Khi tích hợp hệ thống SAP và các hệ thống không phải SAP. Chúng ta có nhiều lựa chọn kiểu file format phù hợp. SAP PI cũng hỗ trợ nhiều loại chuẩn file khác nhau như (XML, CSV, text…). Nhưng theo kinh nghiệm của Cường chúng ta nên sử dụng định đạng file là XML. XML được tổ chức W3C đưa ra nhằm tối ưu hóa và đáp ứng được các loại dữ liệu từ cơ bản đến phức tạp nhất. XML là một chuẩn dữ liệu theo cấu trúc, vì vậy giảm thiểu được rủi ro sai sót trong quá trình tích hợp dữ liệu hệ thống.

Mô hình bên dưới Cường xin giới thiệu chuẩn dữ liệu giao tiếp tích hợp hệ thống thông quan file và web service.

Dear reader,

There are many kind of files format SAP PI supported like (XML, CSV, Text…). Base on requirement from legacy system, which file format will be used. So far as my experiences SAP PI and Legacy system should be follow XML standard. So, why do i say that ?

Because:

  • XML is newest standard file format base on W3C organization.
  • XML is structure format with “Field Name” and “Field Value”
  • XML avoid mistake during data transfer.
  • XML easy to convert to another technology
  • XML supported validation values.
  • XML is supported by many programming languages (.NET, Java, PHP, SQL…)
2016-10-07_153644

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s