SAP.BASIS.USER MANAGEMENT.CREATE COMPOSITE ROLE


Xin chào,

Trong SAP bạn có thể tạo một role, trong role đó có thể chứa TCode ngoài ra cũng có thể chứa các role khác. Loại role này gọi là Composite Role.

Bài viết này Cường xin hướng dẫn tạo một Composite Role đơn giản bằng hình ảnh.

Step1

Step2

Step3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s