[MSSQL][Database Option] – Thuộc tính Read-Only


Chào các bạn,

Trong MSSQL database có một thuộc tính tuy đơn giản nhưng cần thiết cho người quản trị dữ liệu(DBA) đó là “Read-Only”

2015-04-16_221050

Vậy thuộc tính này được DBA sử dụng khi nào ?

Microsoft cung cấp cho người quản trị Database (DBA). Thuộc tính “Read-Only” trong mỗi Database nhằm mục đích giúp người quản trị có thể tạm dừng việc thao tác dữ liệu của Database để bảo trì hoặc làm một việc gì đó đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, không thất thoát dữ liệu.

USE [master]
GO
ALTER DATABASE [UserAccount] SET READ_WRITE WITH NO_WAIT
GO

2015-04-16_221422

Khi thuộc tính “Read-Only” được bật, bạn không thể thêm, sửa, xóa dòng dữ liệu trong table nhưng bạn có quyền truy vấn dữ liệu.

2015-04-16_222351

Bạn không thể thực thi các câu lệnh DDL(Create, Alter, Drop)

2015-04-16_222513

Kết luận:

– Thuộc tính này của Database tuy nhỏ nhưng rất hữu ích cho các anh/chị DBA khi muốn tạm dừng việc thao tác dữ liệu từ user nhưng vẫn cho phép truy vấn dữ liệu.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s