[Oracle][Lesson-02] – Sử dụng công cụ SQLDeveloper


Để tiện cho việc phát triển cũng như quản trị Database Oracle. Oracle cung cấp cho chúng ta một công cụ quản trị miễn phí đó là SQLDeveloper

orasqld01
Bạn có thể Download trực tiếp từ Website của Oracle.

Xem chi tiết tại : http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html

Lưu ý: SQLDeveloper được phát triển dựa trên nền tảng Java nên bạn phải cài đặt JDK (Java Development Kit) trước khi sử dụng SQLDevloper.

1. Download JDK : http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

2015-04-15_114336

2. Download công cụ SQLDeveloper :

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.html

2015-04-15_113442

2015-04-15_113809

3. Chạy công cụ SQLDeveloper

– Sau khi cài đặt xong JDK và Download SQLDeveloper xong, chạy trực tiếp file “sqldeveloper.exe” trong thư mục SQLDeveloper mà bạn vừa giải nén.

– Oracle sẽ yêu cầu đường dẫn đến thư mục JDK mà bạn đã cài đặt. Ví dụ tôi cài đặt JDK vào :C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_45

2015-04-15_132658

4. Kết nối SQLDeveloper và Oracle Express

– Tạo connection

2015-04-15_132927

Trong phần “User name” và “Password”, bạn nhập user: system và password là password trong quá trình cài đặt Oracle Database trong bài viết trước tôi đã đề cập.

Phần thông tin:

+ Hostname: bạn để localhost nếu chạy trên máy cục bộ và IP/Hostname nếu truy cập đến Server Oracle khác.

+ Port: mặc định port của Oracle là port :1521

+ SID: xe là tên instance của Oracle Express(các bài viết sau tôi sẽ nói rõ hơn về các thuật ngữ này)

2015-04-15_133106

Test kết nối và lưu thông tin kết nối

2015-04-15_133637

2015-04-15_133803

Kết luận: Vậy là bạn đã truy cập vào Oracle Database thành công, từ đây bạn có thể tìm hiểu từ từ các đối tượng của Oracle. Những bài viết sau, tôi sẽ dẫn dắt bạn tìm hiểu sâu thêm về các khái niệm của Oracle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s