Lỗi khi tạo LinkServer giữa SQL2000 và SQL2008


Đôi khi chúng ta làm việc trên phiên bản Microsoft SQL2008 nhưng cần lấy một số dữ liệu trên SQL2000 giải pháp là sử dụng LinkServer, tuy nhiên việc tương thích giữa hai phiên bản này không hoàn toàn. Thỉnh thoảng chúng ta gặp một số lỗi chung chung mà không tài nào giải thích được.

Cách giải quyết chưa nói là triệt để nhưng hầu hết các lỗi khi linkserver từ SQL2000 và SQL2008.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s