Giới thiệu lập trình Delphi


Trong bài viết này tôi xin giới thiệu về lập trình Delphi mà tiền thân của nó là Pascal, những thuận lợi và khó khăn trong việc học và làm trên ngôn ngữ này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s