Backup và Restore database sql server


Đăng nhập vào SQL Server bằng công cụ  SQL Management

Chú ý tài khoản đăng nhập phải là SA hoặc tài khoản có quyền Backup Database

Chọn nơi lưu trữ file backup

Nhấn OK để thực hiện Backup

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s