Bỏ xác nhận mật khẩu khi chia sẻ thư mục trong Windows7


Trong Windows7 đôi khi chúng ta chia sẻ một thư mục cho mọi người nhưng vẫn nhắc đăng nhập User Name và Password.
Sau đây tôi xin hướng dẫn bỏ việc nhắc Tên đăng nhập và mật khẩu khi chia sẻ một thư mục :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s